ประชาสัมพันธ์

   รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับผลตรวจสุขภาพและพบแพทย์

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รับผลตรวจสุขภาพและพบแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ขอเชิญอบรมหลักสูตร

ขอเชิญอบรมหลักสูตร "สถาบันพระมหากษัติย์กับประเทศไทย"

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด »

รับสมัครงาน

ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

แสดงทั้งหมด

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

แสดงทั้งหมด

ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล

แสดงทั้งหมด

ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

แสดงทั้งหมด

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

แสดงทั้งหมด

ภาควิชา ภาษาอังกฤษ

แสดงทั้งหมด

สถาบัน นวัตกรรมมหานคร

แสดงทั้งหมด

สำนัก ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

แสดงทั้งหมด

สำนัก บริการคอมพิวเตอร์

แสดงทั้งหมด

สำนัก นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

แสดงทั้งหมด

สำนัก งานอาคารสถานที่

แสดงทั้งหมด

ศูนย์ วิจัยไมโครเวฟและมิลลิมิเตอร์เวฟ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์ วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน ทั้งหมด »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-003 ใบสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
2 F-HRO004 ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
3 F-HRO-005 (ภาษาไทย) ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อนประจำปี กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-005 Request for Leave of Absence (F-HRO-005) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-090 ใบลาเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-001 แบบแจ้งการเข้าร่วม ประชม/ อบรม/ สัมมนา/ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่หมายวิทยาลัยฯ มอบหมาย กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 F-HRO-052/ F-HRO-053 แบบขออนุญาติไปประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-052) แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-053) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 แบบแจ้งการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยฯ สำหรับผู้บริหาร แบบแจ้งการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยฯ สำหรับผู้บริหาร กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 F-HRO-002 แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาเลิกปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 F-HRO-089/1 แบบแจ้งกรณีมีปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
แบบฟอร์ม ทั้งหมด »

ทุนการศึกษา

ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-086 แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 F-HRO-087 แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 F-HRO-088 Research Progress Report MUT Scholarship Grantee รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-011 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-012 แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-014 แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
ทุนการศึกษา ทั้งหมด »

สวัสดิการ

ลำดับ ชื่อสวัสดิการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม
2 การประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ระบบ
สวัสดิการ ทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th
personnel@mut.ac.th

© HUMAN RESOURCES OFFICE OF MAHANAKORN UNIVERSITY OF TEHCNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version M.NUTDANAI 20180423_V2