Home

PostHeaderIcon รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ จำนวน 1 อัตรา

Read more...

 

 

 • ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท
  • สาขาวิชาไม่จำกัด
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
 • คุณสมบัติ
  • สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 1 อัตรา

Read more...

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 19 guests online