Home สำนำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิค (ช่างแอร์) ประจำสำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิค (ช่างไฟฟ้า) ประจำสำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : คนสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิค (ช่างแอร์) ประจำสำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

· คุณสมบัติ

o สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) /ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี

o สามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศได้

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิค (ช่างไฟฟ้า) ประจำสำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

· คุณสมบัติ

o สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) /ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี

o สามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงต่ำได้

3. ตำแหน่ง : คนสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1 อัตรา

· คุณสมบัติ

o สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป

· เอกสารสมัครงาน :

o ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)

o รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ

o สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ

o สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

v สมัครด้วยตนเองที่อาคาร F ชั้น 3 ห้องสำนักทรัพยากรมนุษย์ (F307)

v ทางไปรษณีย์  สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140  ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

v อีเมล ได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Knowledge Mangement
Who's Online
We have 15 guests online
Clocks & Calander
Ulti Clocks content