Home ศูนย์วิจัยวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง : นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยวัสดุประยุกต์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท
  • สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Knowledge Mangement
Who's Online
We have 32 guests online
Clocks & Calander
Ulti Clocks content