Home ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ตำแหน่ง : นักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : 21,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

 1. ตำแหน่ง : นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา :
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คุณสมบัติ :
   • มีความสามารถด้านการวิจัย
  • เงินเดือน : 21,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)


2. ตำแหน่ง :
วิศวกรระบบควบคุม จำนวน 2 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือแมคคาทรอนิคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.253. ตำแหน่ง : วิศวกรประจำ จำนวน 3 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • สาขาวิชาวิศวกรรมทุกสาขา
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 18 guests online