Home สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • สาขาวิชาไม่จำกัด

คุณสมบัติทั่วไป :

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office Word / Excel ได้
  • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้

เอกสารสมัครงาน :

  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ