Home คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา :
   • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ถึงระดับปริญญาตรี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.25

เอกสารสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ดาว์นโหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ตรี, โท, เอก) อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 

Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 2 guests online