Home คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง :

1. อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2. สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (บริษัทวิจัยฯ)  จำนวน 3 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะสัตวแพทย์ (บริษัทวิจัยฯ) จำนวน 1 อัตรา

4. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ (สาขาพยาธิวิทยา) จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขั้นไป
 • สาขาวิชา พยาธิวิทยา/สัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป
2. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะสัตว์แพทยศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขั้นไป
 • สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป

3. ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา  (บริษัทวิจัย)

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.25
4. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ โรงเพยาบาลสัตว์ เล็กสาขา 2  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.25
5. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาไม่จำกัด
 • คะแนนเฉลี่ยนสะสม ไม่ตำกว่า 2.25

6. ผู้ช่วยสัตวแพทย์    จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาไม่จำกัด

เอกสารสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ตรี, โท, เอก)
  อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 

Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 9 guests online