Home คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง :

1. อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 อัตรา

2. สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (บริษัทวิจัยฯ) 2 อัตรา

3. สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่  1 อัตรา

4. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กสาขา 2 จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะสัตวแพทย์  1 อัตรา

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขั้นไป
 • สาขาวิชา พยาธิวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป

2. ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา  (บริษัทวิจัย)

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.25
3. ตำแหน่งสัตวแพทย์  ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.25

4. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ โรงเพยาบาลสัตว์ เล็กสาขา 2  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.25
5. ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะสัตวแพทย์

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.25

6. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะสัตวแพทย์  2 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาไม่จำกัด
 • คะแนนเฉลี่ยนสะสม ไม่ตำกว่า 2.25


เอกสารสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ตรี, โท, เอก)
  อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 

Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 14 guests online