Home ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ขึ้นไป
  • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม ปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป ปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาว์นโหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ตรี, โท, เอก) อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 17 guests online