Home ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ขึ้นไป
  • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป ปริญญาเอก (ไม่กำหนด)
 • คุณสมบัติ
  • มีความชำนาญทางด้าน Power System หรื Electrical Machines
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า แล PLC หรือ มีประสบการณ์สอน
  • หากมีความสามารถด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า / การควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม / Webmaster จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 22 guests online