Home สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์ประจำสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ จำนวน 1 อัตรา


วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

  • สาขาวิชาเทคโนดลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

คุณสมบัติทั่วไป :

  • สามารถใช้งานเขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานได้

 

เอกสารสมัครงาน :

  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 3 guests online