Home สำนักทรัพยากรมนุษย์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคลากร ประจำสำนักทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • สาขาวิชา ไม่จำกัด
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

เอกสารสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

Knowledge Mangement
Who's Online
We have 30 guests online
Clocks & Calander
Ulti Clocks content