Home ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 ระดับปริญญาเอกไม่จำกัด
  • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
   และ/หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาโลจิสติกส์

เอกสารสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ตรี, โท, เอก) อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 16 guests online