Home ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
  • หากมีบทความวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
 • ใบสมัครงาน (ดาว์นโหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 26 guests online