Home ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์

ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (วศ.บ.) / ปริญญาโท (วศ.ม.)
  • สาขาวิชา วิศวกรรมระบบวัดคุม / วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 12 guests online