Home สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟฟิก จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

§ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

§ สาขาวิชากราฟิกดีไซด์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


เอกสารสมัครงาน :

o ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)

o รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ

o สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ

o สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 

Knowledge Mangement
Who's Online
We have 1 guest online
Clocks & Calander
Ulti Clocks content