Home สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพนธ์และแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษา :
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • สาขาวิชานเิทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพนธ์และแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษา :
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • สาขาวิชากราฟฟิกดีไซด์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 12 guests online