Home สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่  สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ 3  อัตรา


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพนธ์และแนะแนว จำนวน 2 อัตรา

o วุฒิการศึกษา :

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟฟิก จำนวน 1 อัตรา

o วุฒิการศึกษา :

§ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

§ สาขาวิชากราฟิกดีไซด์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

§ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป


เอกสารสมัครงาน :

o ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)

o รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ

o สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ

o สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 

Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 26 guests online