Home ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ตำแหน่ง : วิศวกรประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่ง : วิศวกรประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.25


เอกสารสมัครงาน :

  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ

 

 

Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 19 guests online