Home ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ  ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

เอกสารสมัครงาน :

 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 18 guests online