Home ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา :

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

เอกสารสมัครงาน :

  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 14 guests online