Home สำนักทะเบียน
 • ตำแหน่ง :  โปรแกรมเมอร์ ประจำสำนักทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา :
   • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสามารถดูแล server ได้
   • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา :
   • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
   • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ตรี, โท, เอก) อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 7 guests online