Home สำนักหอสมุด

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ประจำสำนักหอสมุด จำนวน 1 อัตรา

 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ประจำสำนักหอสมุด จำนวน  1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา :
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ / บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
   • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
   • หากผ่านการฝึกงานด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ หรือมีประสบการณการทำงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
   • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • คุณสมบัติ :
  • อายุ 20 - 30 ปี
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาว์นโหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ตรี, โท, เอก) อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ
Clocks & Calander
Ulti Clocks content
Who's Online
We have 6 guests online