Home ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 4 อัตรา

 

 1. ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 4 อัตรา
  • คุณสมบัติ :
   • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
   • สาขาวิชาโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
 • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ