Home สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติทั่วไป :
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • สาขาวิชาการจัดการ บริหารงานบุคคล การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้ได้
  • ประสบการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2ปี
  • มีความสามารถในการเขียนโครงการหรือประเมินผล หรือพิธีกร 
   มีความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบสูง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เอื้อต่อการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • เอกสารสมัครงาน :
  • ใบสมัครงาน (ดาวน์โหลด www.hr.mut.ac.th)
  • รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา อย่างละจำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ