กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์

หัวข้อ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมในชั้นเรียน

วันพุธท ่ี27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ F308 ชั้น 3 อาคาร F

-----------------------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมในชั้นเรียน ที่น่าสนใจของอาจารย์และรายวิชาต่างๆ ดังนี้

1. การใช้ Google Classroom

อาจารย์ชาวไทยทุกรายวิชามีการใช้ Google Classroom ในลักษณะการสื่อสารเกี่ยวกับการเรียนการ สอนกับนักศึกษา เช่น การอัพโหลดไฟล์ ppt  วีดิทัศน์ ประกาศข่าว และแจ้งเตือนให้นักศึกษาเตรียมตัว ส าหรับการเข้าเรียนครั้งต่อไป  แจ้งคะแนนเก็บ และเป็นช่องทางให้นักศึกษาส่งงานมอบหมาย อัพโหลดไฟล์ งานวีดิทัศน์

มีรายวิชาที่ ดร.ศุภรดา เอกอินทร์ ได้แก่ ENGL1304 English for Engineering ใช้ Google Classroom ในลักษณะที่แตกต่างออกไปร่วมกับการใช้ Flipped Learning Approach ได้แก่ การอัพโหลดวีดิทัศน์ หรือ งานอ่าน ให้นักศึกษาศึกษาก่อนล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนในครั้งต่อไป แล้วให้ท าแบบทดสอบดูความเข้าใจของ นักศึกษา โดยใช้ ใน Google Form ในการท าแบบทดสอบ เมื่อนักศึกษาท าแบบทดสอบแล้วอาจารย์จะใช้ ฟังก์ชั่นของ Google Form มาวิเคราะห์เชิงสถิติว่านักศึกษายังเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในเรื่องใด ก็จะ เน้นการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เมื่อเข้าชั้นเรียน

การใช้ Google Classroom อาจารย์สามารถรับทราบจ านวนผู้เข้ามาท ากิจกรรม จ านวนคนที่ส่งงาน ตลอดจนสถิติต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

2. การใช้ Kahoot อาจารย์ชาวไทยในทุกรายวิชามีการใช้ Kahoot ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความสนุกสนาน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนบทเรียน ใช้ในช่วงก่อนและหลังการเรียนบทเรียน  โดยมีการใช้ในชั้นเรียนประมาณ 2-6 ครั้ง            ในส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ มีการใช้ Kahoot บ้าง อาจารย์ Mark Tremewan .ใช้ประมาณ 1-2 ครั้ง  อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า Kahoot ท าให้ชั้นเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ

3. การสอนการจดจ าค าศัพท์ อาจารย์ David แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า เคยเห็นอาจารย์โรงเรียนสอนค าศัพท์ โดยให้จ าความหมาย เป็นค าเดียวๆ ไม่มีบริบทหรือความเชื่อมโยงกับสิ่งใดๆ ท าให้นักเรียนไม่เกิดการจดจ าหรือเรียนรู้ค าศัพท์ใน ระยะยาว ไม่นานก็ลืม จึงเสนอว่าการสอนค าศัพท์ให้กับผู้เรียน อาจแบ่งเป็นชุดของค าศัพท์ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการท่องจ า ซึ่งเรียกว่า Lexical sets เช่น Parts of Body: arm, shoulder, bicep, elbow… Fruits: apple, banana, cherry, durian…. Jobs: bank teller, carpenter, dentist, electrician…  หรือ สอนค าศัพท์ที่มีบริบท In context เช่น  There was dew on the grass this morning. Only a few people came to the meeting. We should hew that old beech tree before it falls down.

นอกจากนี้ อาจารย์ Mark Ferris มีการใช้กิจกรรมที่น่าสนใจ โดยยกค าศัพท์ขึ้นมา 1 ค า เช่น Grandmother แล้วให้นักศึกษาคิดค าศัพท์อื่นๆ ที่ใช้ตัวอักษรจากค า Grandmother ให้มากที่สุดภายในเวลา ที่จ ากัดประมาณ 30 นาที กิจกรรมนี้ท าให้นักศึกษาในชั้นเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์อื่นๆ มากขึ้น

4. แนวโน้มของเทคนิคการสอนอื่นๆ ดร. ศุภรดา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนด้วย ตนเอง เพราะข้อมูลความรู้ในยุคปัจจุบันมีมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้สอนไม่สามารถ สอนทุกอย่างได้หมด ผู้เรียนต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้ตลอดชีวิต  นอกจากนั้นก็มีเทคนิคใหม่ๆ เช่น  Digital Flipped Learning Approach โดยให้นักศึกษาศึกษาสื่อการเรียนที่ผู้สอนจัดให้ทางออนไลน์ที่ บ้าน และมาท ากิจกรรมปฏิบัติ อภิปราย กันในชั้นเรียน  Theme-based Approach ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผนหัวข้อการเรียนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ร่วมกัน  Project-based Learning ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างลึกซึ้ง จัดท าผลงานและน าเสนอผลงาน จากการศึกษาค้นคว้า

 

---------------------------------------------------

 

 

Last Updated ( Tuesday, 12 December 2017 16:44 )