KM ( การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ )

สำนักทรัพยากรมนุษย์

หัวข้อ “Paperless ” วิธีง่ายๆลดใช้กระดาษ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

2. อาจารย์เยาวนุช ซอหะซัน

3. นางสาวนุชรี หะรีเมา

4. นางสาวทัศรินทร์ สมบุญ

5. นางสาวณภัทร ธรรมไพศาล

6. นางสาวเพลินศิริ สีระปัณโน

7. นางสาวปัณณ์ญาดา ปิ๋วธัญญา


การดำเนินการภายในสำนักงานประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ จำนวนมาก ทุก ๆวัน บนโต๊ะทำงานของทุกคน มีกระดาษที่เป็นเอกสารเข้าออกอยู่ตลอดเวลา สิ่งพิมพ์หรือกระดาษเอกสารเหล่านั้นได้รับการคัดลอก ถ่ายสำเนา หรือดำเนินการส่งต่อระหว่างกัน ลองนึกดูว่า ภายในมหาวิทยาลัยมีเรื่องที่จะเวียนให้ทราบวันละกี่เรื่อง แต่ละเรื่องต้องได้รับการทำสำเนาและส่งกระจายออกไป หลายต่อหลายเรื่อง เมื่อรับทราบแล้วก็โยนทิ้งไป เอกสารบางชิ้นต้องนำมาเก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นแฟ้ม เพื่อการอ้างอิง หรือใช้งานในวันข้างหน้า

ปัญหาสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่ระบบสิ่งแวดล้อมไร้กระดาษอยู่ที่ตัวบุคลากร ซึ่งจะต้องได้รับการดำเนินการอย่างจริงจัง สร้างความเข้าใจและเตรียมการให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและหันมาใช้กระดาษแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น พร้อมลดกระดาษจริงลง

เริ่มต้นจากวิธีง่ายๆเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกันดีกว่า!!

1. ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้า เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

2. เลือกกระดาษรีไซเคิล เพื่อช่วยลดมลภาวะ

 

3. กระดาษห่อของขวัญเหลือใช้อย่าทิ้ง นำมาทำการ์ดทำมือเก๋ๆ ดีกว่า

 

4. กระดาษหนังสือพิมพ์ นำมาพับถุงกระดาษ หรือใช้เช็ดกระจกก็สะอาด

 

5. ไม่รับสลิปทุกครั้งที่กด ATM 

 

6. กระดาษปรินต์แล้วทั้งสองด้าน สามารถบริจาคทำเป็นกระดาษหน้าที่ 3 สำหรับคนตาบอดใช้เขียนอักษรเบรลล์

 

7. อ่านเอกสารแล้วส่งต่อกันในสำนักงาน แทนการถ่ายสำเนาหลายๆ ชุด

 

8. ทำถังสำหรับทิ้งขยะกระดาษโดยเฉพาะ เพื่อนำไปแปรรูป กลับมาใช้ใหม่

 

9. พกผ้าเช็ดหน้า แทนกระดาษทิชชู

ข้อมูลอ้างอิง http://www.vibhavadi.com/health482.html

นางสาวปัณณ์ญาดา ปิ๋วธัญญา

คุณลิขิต