สรุปประเด็นที่ได้จากการสัมมนา
หัวข้อ Reinvention HR in Disruption Age
ในงาน KM POM Talk #2 ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561


รูปแบบการจ้างงานในยุค 4.0
:
จากรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบันท าให้รูปแบบการจ้างงานในโลกเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างการ
จ้างงานในสหรัฐอเมริกาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจ้างพนักงานประจ าไปสู่รูปแบบ
“Gig Economy” คือ การ
จ้างงานแบบ Part Time, Freelance, Self-employed, Job on-demand หรือส่งต่องานให้กับ Outsource ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันสหรัฐฯ มีการจ้างงานในรูปแบบดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 30-40 ของ
การจ้างงานทั้งประเทศ และคาดว่าแนวทางการจ้างงานแบบ Gig จะกระจายไปทั่วโลก อีกทั้งบางต าแหน่งงานยังมีการ
น า AI เข้ามาท างานแทนคน ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างมาก ตัวอย่างเช่น โรงแรม Hilton น า AI ชื่อ Connie มาเป็น
พนักงานต้อนรับ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจจึงจ าเป็นต้องปรับตัว งานใดที่สามารถใช้ AI จะช่วยประหยัดค่าจ้างและได้ผลลัพธ์
ที่มีประสิทธิภาพ แต่งานที่ยังจ าเป็นต้องใช้คน เจ้าของธุรกิจก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนในยุค 4.0 ที่ต้องการความ
ยืดหยุ่นสูง ชอบที่จะท างานตามใจตัวเอง และสามารถบริหารเวลาของตนเองได้อย่างอิสระ


การบริหารองค์กรในยุค 4.0 :
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีลักษณะเป็นปิรามิด สั่งการจากผู้บริหารระดับสูงส่งผ่านลงมาตามล าดับชั้น
สู่ผู้ปฏิบัติ แล้วย้อนกลับผลลัพธ์ขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไข เป็นแนวทางที่ไม่อาจด ารงอยู่ได้
ในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะกว่าจะรู้ถึงความผิดพลาดก็อาจจะสายเกินไปแล้ว
องค์กรยุคใหม่จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการไปสู่
“Agile Organization” คือ การบริหารจัดการ
องค์กรในรูปแบบที่ยืดหยุ่น โดยผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ก าหนดเป้าหมายและให้การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุซึ่ง
เป้าหมายนั้น การบริหารงานจะกระจายอ านาจในการตัดสินใจไปให้แต่ละทีมซึ่งประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ที่เข้ามา
ร่วมกันบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการด าเนินงานจะกระท าควบคู่ไปกับการประเมินผลไปทีละขั้น ถ้ามา
ถูกทางก็ด าเนินการต่อ ถ้าผิดทางหรือประสบปัญหาก็จะสามารถหาทางแก้ไขได้ง่ายกว่า การท างานจะไม่ยึดติดกับ
เอกสาร หรือรูปแบบที่ตายตัว


การเป็น HR ในยุค 4.0 :
จากรูปแบบการจ้างงาน และการบริหารองค์กรยุคใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก HR ยุค 4.0 จึงไม่ใช่
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เพียงสรรหาว่าจ้าง ควบคุมกฎระเบียบ และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอีกต่อไปแล้ว แต่ HR ต้อง
ปรับตัวให้เป็น Business Partner ที่ท างานร่วมกับผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร เป็นที่ปรึกษาให้แก่
หัวหน้างานในการดูแลบริหารจัดการพนักงาน สร้างบรรยากาศการท างานใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องท างานให้
ทันสมัย การใช้ Social Media ในการติดต่อสื่อสาร โดยไม่ลืมที่จะให้ความเคารพเวลาส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
การประสานงานกับทุกภาคส่วนด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่ด้วยกฎระเบียบ และการมีไมตรีจิตกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร
เสมือนคนในครอบครัวไม่ใช่เพียงการกระท าตามหน้าที่

อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล และ นางสาวนุชรี หะรีเมา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาและจดบันทึก

Last Updated ( Thursday, 05 July 2018 13:59 )