มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียด ของข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสำหรับเด็กยุคใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาพัฒนาการมนุษย์

และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ลงทะเบียน เวลา 8.30 น.

ณ ห้อง MII 208  อาคารสถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII)

- : ดาวน์โหลดเอกสาร - : ดาวน์โหลดเอกสาร

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th