มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


รายละเอียด ของข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่

ขอเชิญอบรม การนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

         โดย รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

          กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. 

สถานที่ ณ ห้อง D802 ชั้น 8 อาคาร D

          โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับ กลับมายัง สำนักทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562


- : ดาวน์โหลด PDF

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th