มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครงาน ใบสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
2 F-HRO-031/2 แบบกำหนดทักษะความรู้เดื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่) แก้ไขครั้งที่ 1 กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 F-HRO-034/1 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (อาจารย์) แก้ไขครั้งที่ 1 กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F – HRO – 049 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) แก้ไขครั้งที่ 0 กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-055 แบบขอใช้สิทธิลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 แบบแจ้งการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยฯ สำหรับผู้บริหาร - กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 F-HRO-001 แบบแจ้งการเข้าร่วม ประชม/ อบรม/ สัมมนา/ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่หมายวิทยาลัยฯ มอบหมาย แบบแจ้งการเข้าร่วม ประชม/ อบรม/ สัมมนา/ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่หมายวิทยาลัยฯ มอบหมาย กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 F-HRO-052/ F-HRO-053 แบบขออนุญาติไปประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-052) แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-053) กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 F-HRO-005 ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อนประจำปี กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 F-HRO-005 Request for Leave of Absence (F-HRO-005) กรุณาเข้าสู่ระบบ
11 F-HRO-002 แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาเลิกปฏิบัติงาน (F-HRO-002) กรุณาเข้าสู่ระบบ
12 F-HRO-089/1 แบบแจ้งกรณีมีปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
13 F-HRO-089/2 Report on Fingerprint Scanning Problem (F-HRO-089/2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
14 แบบฟอร์มขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบุคลากร แบบฟอร์มขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบุคลากร กรุณาเข้าสู่ระบบ
15 F-HRO-015/1 แบบขออนุมัติอัตราคณาจารย์ประจำ กรุณาเข้าสู่ระบบ
16 F-HRO-015/2 แบบขออนุมัติอัตราเจ้าหน้าที่ แบบขออนุมัติอัตราเจ้าหน้าที่ (F-HRO-015/2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
17 F-HRO-016 ผลการพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ประจำ (F-HRO-016) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
18 F-HRO-017 ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
19 F-HRO-030 แบบขอลาออก (แก้ไขครั้งที่ 2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
20 F-HRO-035 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ กรุณาเข้าสู่ระบบ
21 F-HRO-036 แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ / หรือปรับเงินเดือน กรุณาเข้าสู่ระบบ
22 F-HRO-037 แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
23 F-HRO-038 แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
24 F-HRO-039 แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
25 F-HRO-045 แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา กรุณาเข้าสู่ระบบ
26 F-HRO-046 แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา กรุณาเข้าสู่ระบบ
27 F-HRO-047 แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28 F-HRO-048 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานประจำ กรุณาเข้าสู่ระบบ
29 F-HRO-049 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว) กรุณาเข้าสู่ระบบ
30 F-HRO-034/1 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์) กรุณาเข้าสู่ระบบ
31 F-HRO-034/2 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่) กรุณาเข้าสู่ระบบ
32 F-HRO-051/1 แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน กรุณาเข้าสู่ระบบ
33 F-HRO-051/2 แผนอัตรากำลัง หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน กรุณาเข้าสู่ระบบ
34 F-HRO-032 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ กรุณาเข้าสู่ระบบ
35 F-HRO-033 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ กรุณาเข้าสู่ระบบ
36 แบบคำขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แบบคำขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรุณาเข้าสู่ระบบ
37 แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง กรุณาเข้าสู่ระบบ
38 F-HRO-080 แบบขออนุญาตลาอุปสมบท กรุณาเข้าสู่ระบบ
39 F-HRO-81 แบบขออนุญาติลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กรุณาเข้าสู่ระบบ
40 F-HRO-83/1 แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
41 F-HRO-83/2 แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
42 แบบสำรวจภาระงานของเจ้าหน้าที่ แบบสำรวจภาระงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
43 F-PSO/PA-060 ใบกำหนดลักษณะงาน (ใช้สำหรับตำแหน่งบริหารและเจ้าหน้าที่เท่านั้น) กรุณาเข้าสู่ระบบ
44 แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
45 F-HRO-040/1 แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
46 F-HRO-041 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ กรุณาเข้าสู่ระบบ
47 F-HRO-042 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (สำหรับหัวหน้าภาควิชา/คณบดี) แก้ไขครั้งที่ 2 กรุณาเข้าสู่ระบบ
48 แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.๑) แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.๑) กรุณาเข้าสู่ระบบ
49 F-HRO-090 ใบลาเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
50 F-PSO-046 ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ กรุณาเข้าสู่ระบบ
51 F-PSO-PA-051 ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
52 F-CSO-PA-067 ขออนุมัติรับทุนอบรบหรือดูงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
53 แบบฟอร์มสรุปจำนวนครั้งการประชุม แบบฟอร์มสรุปจำนวนครั้งการประชุม
54 F-HRO-040-2 แบบเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติ แก้ไขครั้งที่ 2 กรุณาเข้าสู่ระบบ
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th