มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลำดับ หมายเลขเอกสาร/ชื่อเอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 F-HRO-003 ใบสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
1.1 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4 ) ภาควิชาฟิสิกส์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 F-HRO004 ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
3 F-HRO-005 (ภาษาไทย) ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อนประจำปี กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-005 Request for Leave of Absence (F-HRO-005) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 F-HRO-090 ใบลาเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 F-HRO-001 แบบแจ้งการเข้าร่วม ประชม/ อบรม/ สัมมนา/ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 F-HRO-052/ F-HRO-053 แบบขออนุญาติไปประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-052) แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-053) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 F-HRO-002 แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาเลิกปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 F-HRO-089/1 แบบแจ้งกรณีมีปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 F-HRO-089/2 Report on Fingerprint Scanning Problem กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
11 F-HRO-080 แบบขออนุญาตลาอุปสมบท กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
12 F-HRO-081 แบบขออนุญาติลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กรุณาเข้าสู่ระบบ
13 F-HRO-030 แบบขอลาออก (แก้ไขครั้งที่ 2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
14 F-HRO-031 ใบลาออก ภาษาอังกฤษ (Resignation Form) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
15 F-HRO-015/1 แบบขออนุมัติอัตราคณาจารย์ประจำ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
16 F-HRO-015/2 แบบขออนุมัติอัตราเจ้าหน้าที่ (F-HRO-015/2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
17 F-HRO-016 (แก้ไขครั้งที่ 5) ผลการพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ประจำ (F-HRO-016) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
18 F-HRO-017 ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
19 F-HRO-083/1 แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
20 F-HRO-083/2 แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
21 F-PSO/PA-060 ใบกำหนดลักษณะงาน (ใช้สำหรับตำแหน่งบริหารและเจ้าหน้าที่เท่านั้น) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
22 F-HRO-034/1 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (อาจารย์) แก้ไขครั้งที่ 1 กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
23 F-HRO-034/2 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
24 F-HRO-040/1 แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 3) กรุณาเข้าสู่ระบบ
25 F-HRO-040/2 แบบเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ (แก้ไขครั้งที่ 2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
26 F-HRO-041 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ 1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
27 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
27.1 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 สถาบันนวัตกรรมมหานคร กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.2 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.3 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.4 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.5 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวรรมเคมี กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.6 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.7 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.8 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.9 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.10 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.11 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.12 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาเคมี กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.13 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.14 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
27.15 F-HRO-042 แก้ไขครั้งที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28 F-HRO-038 แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 4) กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.1 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) คณะบริหารธุรกิจ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.2 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.3 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.4 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาคณิตศาสตร์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.5 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาเคมี กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.6 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาภาษาอังกฤษ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.7 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.8 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.9 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.10 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.11 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4 ) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.12 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.13 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาฟิสิกส์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.14 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรุณาเข้าสู่ระบบ
28.15 F-HRO-038 (แก้ไขครั้งที่ 4) สถาบันนวัตกรรมมหานคร กรุณาเข้าสู่ระบบ
29 F-HRO-039 แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์ (แก้ไขครั้งที่ 2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
30 F-HRO-048 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานประจำ (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
31 F-HRO-047 แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
32 F-HRO-037 แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ (แก้ไขครั้งที่ 6) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
33 F-HRO-046 แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
34 F-HRO-045 แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
35 F-HRO-051/1 แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (แก้ไขครั้งที่ 1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
36 F-HRO-051/2 แผนอัตรากำลัง หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (แก้ไขครั้งที่ 1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
37 F-HRO-032 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ (แก้ไขครั้งที่ 1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
38 F-HRO-033 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (แก้ไขครั้งที่ 2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
39 F-HRO-055 แบบขอใช้สิทธิลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน (แก้ไขครั้งที่ 1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
40 F-CSO-PA-067 ขออนุมัติรับทุนอบรบหรือดูงาน (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
41 F-HRO-036 แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ / หรือปรับเงินเดือน (แก้ไขครั้งที่ 1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
42 F-HRO-035 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
43 แบบฟอร์มสรุปจำนวนครั้งการประชุม แบบฟอร์มสรุปจำนวนครั้งการประชุม กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
44 แบบสำรวจภาระงานของเจ้าหน้าที่ แบบสำรวจภาระงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
45 แบบฟอร์มขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบุคลากร แบบฟอร์มขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบุคลากร กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
46 แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง กรุณาเข้าสู่ระบบ
47 แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.๑) แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.๑) กรุณาเข้าสู่ระบบ
48 แบบคำขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แบบคำขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรุณาเข้าสู่ระบบ
49 F–HRO–110/1 แบบขออนุมัติจัดจ้างคณาจารย์ประจำ (แก้ไขครั้งที่ 0) แบบขออนุมัติจัดจ้างคณาจารย์ประจำ (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
50 F–HRO–110/2 แบบขออนุมัติจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ (แก้ไขครั้งที่ 0) แบบขออนุมัติจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ (แก้ไขครั้งที่ 0) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th