มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครงาน ใบสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF
2 แบบแจ้งการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยฯ สำหรับผู้บริหาร - กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 แบบแจ้งการเข้าร่วม ประชม/ อบรม/ สัมมนา/ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่หมายวิทยาลัยฯ มอบหมาย (F-HRO-001) - กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 F-HRO-052/ F-HRO-053 3. แบบขออนุญาติไปประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-052) แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน (F-HRO-053) กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อนประจำปี (F-HRO-005) ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาพักผ่อนประจำปี (F-HRO-005) กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 Request for Leave of Absence (F-HRO-005) Request for Leave of Absence (F-HRO-005) กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาเลิกปฏิบัติงาน แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาเลิกปฏิบัติงาน (F-HRO-002) กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 แบบเจ้งกรณีมีปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน แบบเจ้งกรณีมีปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (F-HRO-089/1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 Report on Fingerprint Scanning Problem (F-HRO-089/2) Report on Fingerprint Scanning Problem (F-HRO-089/2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 แบบฟอร์มขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบุคลากร แบบฟอร์มขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบุคลากร กรุณาเข้าสู่ระบบ
11 แบบขออนุมัติอัตราคณาจารย์ประจำ (F-HRO-015/1) แบบขออนุมัติอัตราคณาจารย์ประจำ (F-HRO-015/1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
12 แบบขออนุมัติอัตราเจ้าหน้าที่ (F-HRO-015/1) แบบขออนุมัติอัตราเจ้าหน้าที่ (F-HRO-015/1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
13 ผลการพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ประจำ (F-HRO-016) ผลการพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ประจำ (F-HRO-016) กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
14 ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ (F-HRO-017) ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ (F-HRO-017) กรุณาเข้าสู่ระบบ
15 แบบขอลาออก (แก้ไขครั้งที่ 2) F-HRO-030 แบบขอลาออก (แก้ไขครั้งที่ 2) F-HRO-030 กรุณาเข้าสู่ระบบ
16 แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ (F-HRO-035) แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ (F-HRO-035) กรุณาเข้าสู่ระบบ
17 แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ / หรือปรับเงินเดือน (F-HRO-036) แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ / หรือปรับเงินเดือน (F-HRO-036) กรุณาเข้าสู่ระบบ
18 แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ (F-HRO-037) แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ (F-HRO-037) กรุณาเข้าสู่ระบบ
19 แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์ (F-HRO-038) แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์ (F-HRO-038) กรุณาเข้าสู่ระบบ
20 แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์ (F-HRO-039) แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์ (F-HRO-039) กรุณาเข้าสู่ระบบ
21 แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา (F-HRO-045) แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา (F-HRO-045) กรุณาเข้าสู่ระบบ
22 แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา (F-HRO-046) แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา (F-HRO-046) กรุณาเข้าสู่ระบบ
23 แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ (F-HRO-047) แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ (F-HRO-047) กรุณาเข้าสู่ระบบ
24 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานประจำ (F-HRO-048) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานประจำ (F-HRO-048) กรุณาเข้าสู่ระบบ
25 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว) F-HRO-049 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว) F-HRO-049 กรุณาเข้าสู่ระบบ
26 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์) F-HRO-034/1 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์) F-HRO-034/1 กรุณาเข้าสู่ระบบ
27 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่) F-HRO-034/2 แบบกำหนดทักษะความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่) F-HRO-034/2 กรุณาเข้าสู่ระบบ
28 แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (F-HRO-051/1) แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน (F-HRO-051/1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
29 แผนอัตรากำลัง หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (F-HRO-051/2) แผนอัตรากำลัง หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (F-HRO-051/2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
30 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ (F-HRO-032) แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ (F-HRO-032) กรุณาเข้าสู่ระบบ
31 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (F-HRO-033) แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (F-HRO-033) กรุณาเข้าสู่ระบบ
32 แบบคำขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี แบบคำขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี กรุณาเข้าสู่ระบบ
33 แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง กรุณาเข้าสู่ระบบ
34 แบบขออนุญาตลาอุปสมบท (F-HRO-080) แบบขออนุญาตลาอุปสมบท (F-HRO-080) กรุณาเข้าสู่ระบบ
35 แบบขออนุญาติลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (F-HRO-81) แบบขออนุญาติลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (F-HRO-81) กรุณาเข้าสู่ระบบ
36 แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ (F-HRO-83/1) แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์ (F-HRO-83/1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
37 แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (F-HRO-83/2) แบบแจ้งภาระงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (F-HRO-83/2) กรุณาเข้าสู่ระบบ
38 แบบสำรวจภาระงานของเจ้าหน้าที่ แบบสำรวจภาระงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบ
39 ใบกำหนดลักษณะงาน (ใช้สำหรับตำแหน่งบริหารและเจ้าหน้าที่เท่านั้น) F-PSO/PA-060 ใบกำหนดลักษณะงาน (ใช้สำหรับตำแหน่งบริหารและเจ้าหน้าที่เท่านั้น) F-PSO/PA-060 กรุณาเข้าสู่ระบบ
40 แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ กรุณาเข้าสู่ระบบ
41 แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (F-HRO-040/1) แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (F-HRO-040/1) กรุณาเข้าสู่ระบบ
42 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ (F-HRO-041) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ (F-HRO-041) กรุณาเข้าสู่ระบบ
43 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (สำหรับหัวหน้าภาควิชา/คณบดี) F-HRO-042 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (สำหรับหัวหน้าภาควิชา/คณบดี) F-HRO042 แก้ไขครั้งที่ 2 กรุณาเข้าสู่ระบบ
44 แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.๑) แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.๑) กรุณาเข้าสู่ระบบ
45 ใบลาเจ้าหน้าที่ (F-HRO-090) ใบลาเจ้าหน้าที่ (F-HRO-090) กรุณาเข้าสู่ระบบ
46 ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ (F-PSO-046) ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ (F-PSO-046) กรุณาเข้าสู่ระบบ
47 ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ (F-PSO-PA-051) ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ (F-PSO-PA-051) กรุณาเข้าสู่ระบบ
48 ขออนุมัติรับทุนอบรบหรือดูงาน (F-CSO-PA-067) ขออนุมัติรับทุนอบรบหรือดูงาน (F-CSO-PA-067) กรุณาเข้าสู่ระบบ
49 แบบฟอร์มสรุปจำนวนครั้งการประชุม แบบฟอร์มสรุปจำนวนครั้งการประชุม
50 แบบเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติ (F-HRO-040-2) แบบเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติ (F-HRO-040-2) แก้ไขครั้งที่ 2 กรุณาเข้าสู่ระบบ
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร F ชั้น 3 ห้อง F307
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2202, 2203
อีเมลล์: personnel@mut.ac.th


personnel@mut.ac.th